Live view of the world now

Meet – Explore – Τraveling the World

About Me


Ο Σκοπός τής δημιουργίας αυτού το Ιστοχώρου. Είναι εκπαιδευτικός και ενημερωτικός με κύριο σκοπό να μάθει κάθε επισκέπτης του Ιστοχώρου  αυτού ταξιδιώτικες  λεπτομέρειές για κάθε μέρος αυτού του κόσμου μέσω Web camera και πληροφορίες  (Ιστορικά , Πολιτιστικά , γεωγραφικά  , οικονομικά   στοιχεία κ.τ.λ )  και παράλληλα απευθύνεται σε όσους επισκέπτες δεν έχουν  την χαρά να ταξιδεύουν και να γνωρίσουν από  κοντά πχ.( την Βιένη, την Πράγα , το Παρίσι ,την Νέα Υόρκη , το Τόκιο κτλ. )  θα μπορέσουν μέσο αυτού  του Ιστοχώρου να τα γνωρίσουν,   προσπαθώντας  από την πλευρά  της διαχείρισής  να χρησιμοποιηθούν  τα  πλέον πιο σύγχρονη  τροπή  παρουσίασή του συγκεκριμένου υλικού.

Το υλικό που θα παρουσιαστή  σίγα σίγα ως εικονικό ταξίδι προς διάφορα μέρη στο κόσμο έχουν μαζευτεί από το διαδίκτυο και δεν είναι προσωπικό άλλα έχει ελεγχθεί για την ορθότητα του ,  εδώ και 3-4 χρονιά  που ασχολούμαι  με τη σχεδίασή και την ανάπτυξη διάφορων Ιστοσελίδων με την βοήθειά  άλλων  συνεργατών  μου , αυτή την φορά αποφάσισα να σχεδιάσω  αποκλειστικά μονό μου τον  συγκεκριμένο  χώρο  με όσες  γνώσεις  έχω  καταφέρει να προσκόμιση αυτά τα χρονιά λόγω ότι δεν είναι η κυρία ασχολία  μου άλλα ως όνειρο ζωής  να γυρίσω  και να γνωρίσω όλο τον κόσμο και χώρα , πόλη , χωρίο αυτού το κόσμου  .

Τέλος θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το συγκεκριμένο Ιστοχώρο είναι ένα μέρος ενός συνόλου Ιστοχώρους που που το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενσωματωθούν σε ενα κοινό Ιστοχώρο .

——————————————————

The purpose of the creation of this Site. It is educational and informative for the main purpose to learn every visitor to this Site travel details for each part of the world via Web camera and information (historical, cultural geography, economic data etc.) and also addressed to those visitors are not happy to travel and learn about what instance (to Vienna, Prague, Paris, New York, Tokyo, etc.) can average this Site to meet, trying on the part of management to use the now more modern presentation of the material.

The material will slowly presenter as a virtual journey to various places in the world have gathered from the internet and other staff are not checked for the correctness of, for 3-4 years of working on the design and development by various Web help my other colleagues, this time I decided to design my only single site with as much knowledge I have managed to provide this year because that is the main occupation of my other life as a dream to shoot and to meet the world and country city, without the world.

Finally I would like to mention that the Site is one of a series of sites that in the next period will be incorporated into a public Site

——————————————————————

Le but de la création de ce site. Elle est éducative et informative dans le but principal d’apprendre chaque visiteur de ce site Voyage de détails pour chaque partie du monde par caméra Web et des informations (historiques, culturelles géographie, les données économiques, etc) et aussi adressé à ces visiteurs ne sont pas Voyage et heureux d’en apprendre davantage sur ce que l’instance (à Vienne, Prague, Paris, New York, Tokyo, etc) peut faire la moyenne de ce site pour répondre, en essayant de la part de la direction d’utiliser le désormais plus moderne de la présentation du matériel.

Le matériel sera présentateur lentement comme un voyage virtuel à divers endroits dans le monde sont rassemblés à partir d’Internet et d’autres employés ne sont pas vérifiées quant à l’exactitude de, pour 3-4 ans de travail sur la conception et le développement par diverses Webaider mes autres collègues, cette fois, j’ai décidé de concevoir mon site unique avec autant de connaissances que j’ai réussi à apporter cette année parce que c’est la principale occupation de mon autre vie comme un rêve de tourner et de rencontrer du monde et le pays ville, sans le monde.

Enfin, je tiens à mentionner que le site fait partie d’une série de sites que dans la prochaine période sera intégré à un site public.

Λίγα λογία για το Ιστοχώρο  Live Now Travel

Η συγγραφή των άρθρων θα γίνεται στην μητρική μου γλωσσά την Ελληνική και παράλληλα στην  Αγγλική   και  Γαλλική  γλωσσά και διάφορές άλλες γλώσσες ανάλογά την πηγή , Θα η θελα σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε  να  περιγράψω με λίγα λογία τον τρόπο λειτουργίας  του Ιστοχώρου αυτού ώστε  να γίνει πιο  κατανοητή η  παρακολούθηση   του  .

Στο πάνω μέρος τής σελίδας υπάρχει ένα μενού με διάφορές κατηγορίες πχ. Ηome, Asia …. Oceania … Αim κτλ.

Oπότε στης κατηγορίες Asia , Africa , America , Europe , Oceania

Θα αναρτούνται όλες οι Live cameres  από διάφορα μέρη του όλου του κόσμου που δείχνουν ζωντανές εικόνες χωρισμένες σε  Ηπείρους χώρες,  Πολιτίες περιοχές  πόλεις σημείο λήψης τής κάμερας ,  θα παρουσιάζονται με την εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα ή το Link  τής κάμερας  αν δεν γίνεται η λήψη της εικόνας κάτω από την εικόνα θα υπάρχει κόπια μικρή περιγραφή και η πηγή που έχει γίνει λήψη της κάμερας .

Στην κατηγορία World Map Live cam

Θα υπάρχει ένας χάρτης που θα είναι μακαρισμένα πάνω σε αυτόν τα σημεία που βρίσκονται οι  web cameres  και παράλληλα και από κάτω κόπια  Link που θα αναφέρονται    στο https://livenowtravel.wordpress.com σε συγκεκριμένες  πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο Ιστοχώρο και θα παρουσιάζουν στοιχεία από την περιοχή αυτή πχ. Ιστορία , Πολιτισμός , Γεωγραφία κτλ.

Στην κατηγορία AIS Web Camera Ship – Harbour

Θα  υπάρχουν αναρτημένες κάμερες από τα Λιμάνια , Αεροδρόμιά Τρένα από όλο το κόσμο και μεταφορικά μέσα ( κάμερα πλοίου  και παράλληλα  αναρτημένες στο World Map Live cam

Στην κατηγορία Travel info – News

Θα περιέχει γενικές πληροφορίες και νέα από όλο το κόσμο απο διάφορές εκδηλώσεις ,

ξενοδοχεία , ταξιδιώτικοι κατάλογοί κτλ.

Στην κατηγορία Web cam List

Σε την  αυτήν κατηγορία Web cam List  τη την κατηγορία  θα θα βρίσκονται ολα τα Link και τής πήγες που έχει ληφθεί όλο το υλικό για το Ιστοχώρο

Τελος σας ευχάριστο πολύ για το ενδιαφέρον που εύχεται δε ξι κατά την δοκιμαστική περίοδο   και παράλληλα θα ήθελα να σας εκφράσω την επιθυμία μου για όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στην λειτουργία αυτού το Ιστοχώρο με κάθε τρόπο η με αποστολή άρθρων η να κάνουν παρατήρησης κτλ.

Σας ευχαριστώ …..

Η ΔΕΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Live Now Travel.wordpress.com

———————————

About the Site Live Now Travel

The writing of articles will be grounded in my mother tongue is Greek, while the French and English and several other languages according to the source, I’d like to at this point allow me to describe briefly how this Site in order to more transparent monitoring of.

At the top of the page is a menu with various categories eg Ηome, Asia …. Oceania … AIM etc.

Joined categories which case Asia, Africa, America, Europe, Oceania

It will display all Live cameres from different parts of the world showing live pictures, divided into continents countries, Citizens urban areas where to download the camera will be presented with the image captured by the camera or the camera if Link is not taking the image under the picture there is little description and copy the source has been taking the camera.

In the category World Map Live cam

There will be a map that is makarismena on it the points are the web cameres while and Link below copy that will address the https://livenowtravel.wordpress.com specific information posted on the website, and present evidence from this area eg History, Culture, Geography, etc.

This category AIS Web Camera Ship – Harbour

There will be cameras hung from the ports, airports Trains from all over the world and transport (camera ship while posted in World Map Live cam

In the category Travel info – News

It contains general information and news from around the world from various events, hotels, travel catalogs, etc.

In the category Web cam List

In this category the Web cam List the category you will find all sources of Link and obtained all material on Site

Cord thank you for your interest and hopes for the six trial period and would also like to express my desire to help those interested in the operation of this Site in any way to send the articles to make the observation, etc.

Thank you …..

The DEIACHEIRISI A Live Now Travel.wordpress.com

————————————————————————–

À propos du site Live Now Voyage

La rédaction des articles sera ancré dans ma langue maternelle est le grec, tandis que les langues anglaise et française et plusieurs autres, selon la source, je voudrais à ce stade, permettez-moi de décrire brièvement comment ce site afin de plus transparent de suivi de.

En haut de la page, un menu avec différentes catégories, par exemple Ηome, d’Asie ….Océanie … AIM, etc

Inscription catégories auquel cas en Asie, Afrique, Amérique, Europe, Océanie

Il permet d’afficher toutes les cameres En direct de différentes parties du monde montrant des images en direct, divisé en pays continents, les zones urbaines où les citoyens de télécharger la caméra sera présenté avec l’image capturée par la caméra ou l’appareil photo Si le lien ne prend pas l’image par l’image, la petite description et copier le contenu a pris la caméra.

Dans la came catégorie World Map Live

Il y aura une carte qui est sur elle makarismena Les points sont les cameres web et tout lien ci-dessous la copie qui se penchera sur les https://livenowtravel.wordpress.com informations précises publiées sur le site, et présenter des preuves de cette région notamment en histoire, culture, géographie, etc

Cette catégorie de navires AIS Web Camera – Port

Il y aura des caméras suspendues à partir des ports, des aéroports Les trains en provenance du monde entier et de transport (navire appareil photo alors que publiée dans World Map Live cam

Dans le Voyage d’infos catégorie – Nouvelles

Il contient des informations générales et des nouvelles de partout dans le monde à partir de divers événements, les hôtels, les catalogues de Voyage, etc

Dans la liste des cam catégorie Web

Dans cette catégorie de la liste Web cam la catégorie que vous trouverez toutes les sources de Link et obtenu tous les documents sur le site

Cord vous remercions de votre intérêt et espère, pour la période d’essai de six et je voudrais également exprimer mon désir d’aider ceux qui s’intéressent au fonctionnement de ce site de quelque façon à envoyer les articles pour l’observation, etc

Thank you …..

Le DEIACHEIRISI A Live Now Travel.wordpress.com

7 thoughts on “About Me

 1. How may I obtain permission to use some of the Austrian Christmas Market photos for my own promotional materials in selling travel to this event?

 2. This is to advise you that you are using copyrighted and protected material on your website/blog. Your illegal use of TEXT article at https://livenowtravel.wordpress.com/2010/12/22/web-camera-portugal-is-located-high-in-lisbons-amoreiras-district-it-shows-views-of-amoreiras/ is originally from my website/blog called Visitar Lisboa at http://www.visitar-lisbon.com/lisbon/index.html. This is original content and I am the author and copyright holder. Use of copyright protected material without permission is illegal under copyright laws.
  Please take one or more of the following actions immediately:
  • Re-write the post to include excerpts with a link to the original content.
  • Credit the material specifically to me, as author, and my website [be specific].
  • Provide compensation for use of my copyright protected material of € 50,000.
  • Remove the plagiarized material immediately.
  I expect a response within 5 days to this issue. Thank you for your immediate action on this matter.

  1. Ζητώ συγνώμη για την αναστάτωση που σας προκάλεσα προχωρήσει σε άμεση διαγραφη δεν είχα κανένα λόγο να παραβιάσω τα πνευματικά δικαιώματα σας που είναι κατοχυρωμένα από το νόμο , το μόνο που είναι να μεταφέρω την είδηση Δεκέμβριος του 2010

   Σας ζητώ συγνωμη

   =========================

   I apologize for any inconvenience caused you to go direct removal I had no reason to violate your rights are guaranteed by law, it is only to convey the news in December 2010

   I apologize

 3. Hi,

  We have had to move our WeatherCam system and it can now be found at:

  http://www.morningtonyc.com.au/weathercam

  We note your site makes reference to the WeatherCam system belonging to Mornington Yacht Club however, data elements and images from our site have been extracted from the page and this is strictly prohibited.

  To correct this and therefore enable you to continue to link to our page legally please refer to our Web-linking policy which may be viewed here:

  http://www.morningtonyc.net.au/policies-and-procedures.html

  Please use the contact page to contact us:

  http://www.morningtonyc.net.au/contact-myc.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: